Rekrutacja 2016-2017

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ  

na rok szkolny 2016-2017

  1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, zwanego dalej Liceum, odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.
  2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum.
  3. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2016/2017  wynosi 50.
  4. Osoby zainteresowane przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły (pokój nr 37, budynek C, ul.Wiejska 45A) w terminie od 15 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00 do 15 maja 2016 r. do godz. 15.00 kwestionariusza zgłoszenia do Liceum (kwestionariusz do pobrania .docx, .pdf).

        UWAGA! Rekrutacja została przedłużona do 16 maja 2016 r do godziny 15:30.

  1. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do Liceum należy w dniach od 24 do 28 czerwca 2016 roku do godz. 15:00 uzupełnić złożony kwestionariusz o następujące dokumenty:

- oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- trzy podpisane fotografie,

- karta zdrowia ucznia,

- zaświadczenia potwierdzające uzyskanie w gimnazjum tytułów laureata (dotyczy kandydatów posiadających tytuł laureata konkursów przedmiotowych, ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych).

      6. W przypadku większej liczby kandydatów, niż limit miejsc, o przyjęciu do Liceum decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, obliczona na podstawie następującego wzoru:

L = 20 x Ś + 0,2 x E + 200 x T

Ś – średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum

E – suma uzyskanych wyników (wyrażonych w procentach) ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu

T – liczba posiadanych tytułów laureata

      7. Listy kandydatów zakwalifikowanych do Liceum zostaną ogłoszone w dniu 1 lipca 2016 roku.

      8. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do Liceum zostają automatycznie wpisani na listę rezerwową, zgodnie z listą rankingową.

      9. W przypadku ewentualnych rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych, zwalniane miejsca będą proponowane kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

    10. Ostateczna lista kandydatów przyjętych do Liceum zostanie ogłoszona 8 lipca 2016 roku.

    11. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc do Liceum, Dyrektor Liceum może ogłosić postępowanie uzupełniające.